Chiliodling på friland

Mer grobarhetsexperiment med frön som sjunker/flyter i vatten 
Ett nytt odlingsår har redan börjat! I mitten av januari planterade jag en omgång Chinense-frön: totalt 43 stycken. I samband med det passade jag på att göra en uppföljare på ett experiment jag har skrivit om i ett tidigare inlägg. Det handlar alltså om att jämföra grobarheten hos chilifrön som sjunker, respektive flyter, när man lägger dem i ett glas med vatten. Närmare bestämt handlar det om att verifiera påståendet att frön som sjunker då de läggs i vatten har en högre grobarhet än frön som flyter. Jag fann stöd för det i mitt förra experiment. I det tidigare experimentet hade jag Annuum, Baccatum, Frutescens, Chinense och Pubescens, men denna gång avgränsade jag mig till enbart Chinense. Skulle påståendet gälla även denna gång, för Chinensefrön? Chinensefrön är ofta ganska små och man kunde ju tänka sig att detta i sig skulle inverka på deras förmåga att sjunka.

Sorter


Sorterna som planterades denna gång, samt antalet frön av varje sort, lyder som följer:

3 frön: Aji Brown
2 frön: Bih Jolokia
5 frön: Chocolate Bhut
4 frön: Chocolate Scotch Bonnet
3 frön: Naga Viper
4 frön: Habanero Datil
8 frön: Habanero Lemon
3 frön: Trinidad Scorpion "Butch T"
4 frön: Vit Habanero
7 frön: Yellow Bumpy

Samtliga frön var minst två år gamla. Mer exakt än så känner jag inte till frönas ålder eftersom jag inte själv odlat fram dessa frön.

Procedur innan sådd


Innan fröna planterades fyllde jag ett glas med kranvatten och därefter upprepades följande procedur för varje Chinense-sort:

1. Fröna lades i vattnet och varje enskilt frö drogs under vattenytan med en pincett för att bryta ytspänningen.
2. Vart femte minut räknade jag hur många frön som hade sjunkit till botten, och rörde om i vattnet med pincetten.
3. Efter totalt 20 minuter plockade jag upp fröna ur vattenglaset och planterade dem i vars en cell i pluggboxen.
4. För varje frö som planterades noterade jag vilken sort det var, samt om fröet sjönk eller flöt då det låg i vattenglaset.

Metod och redskap för groddande
Groddandet gjordes i en pluggbox (se bilderna) med billig Eldorado såjord från Willys. Jorden var lätt fuktig redan i påsen men jag hällde ändå på vatten i underbevattningstråget så att ytterligare fukt kunde sugas upp i cellerna. Så fick det stå i ungefär 15 minuter och sedan hällde jag av vattnet från tråget igen, så att det inte skulle bli fööör blött. Efter plantering av alla frön så lade jag på locket och ställde pluggboxen ovanför ett element för att öka grobarheten generellt. När de första groddarna tittade upp, efter 7 dagar, satte jag pluggboxen under ett lysrör som var påslaget dygnet runt.Resultat


Diagrammet nedan visar hur många frön som hade sjunkit efter 5, 10, 15, och 20 minuter. Totalt sjönk 12 frön (28%) inom loppet av 20 minuter och 31 frön flöt fortfarande (72%). Eventuellt hade ytterligare frön sjunkit till botten om man låtit dem ligga längre tid i vatten. Siffrorna här skiljde sig något från förra årets experiment, då 50% av fröna hade sjunkit efter ca 20 minuter. Jag vet inte om skillnaden här består i att Chinensefrön har lägre tendens att sjunka generellt (de är ofta mindre i storlek än t.ex. annuum-sorter), eller om det berodde på att fröna var ett år färskare förra året, eller något annat.Därefter kollade jag till pluggboxen en gång varje kväll under exakt 3 veckors tid för att se hur många som hade grott. De första fröna grodde efter 7 dagar. Efter 14 dagar hade 67% av samtliga planterade frön grott. Åtminstone något frö från varje sort grodde inom 3 veckor, så ingen frösort saknade livsduglighet helt. Diagrammet nedan visar hur många frön som grodde efter si och så många dagar:Återigen bekräftas alltså idén om att frön som sjunker har en högre grobarhet än frön som flyter. Visserligen är antalet frön ganska lågt i detta experiment — bara 12 av totalt 43 frön sjönk – och därför bör man kanske inte dra allt för starka slutsatser. Men det är ändå en slående likhet i resultatet i detta försök jämfört med det försök som jag tidigare skrivit om: I båda fallen hade, efter 14 dagar, ganska precis dubbelt så många frön grott av dem som sjönk jämfört med de som flöt. Av de frön som sjönk så hade denna gång 100% grott efter 14 dagar, i jämförelse med 54,8% av de frön som flöt. Diagrammet nedan visar också att denna tendens var förhållandevis konstant över tid, även om siffrorna avviker en aning i början av perioden (dag 8–10). Men det är ju också att förvänta eftersom antalet frön som grott till en början är mycket lågt, och då blir osäkerheten mycket stor och siffrorna fluktuerar då såklart en del, medan de blir säkrare och säkrare ju längre fram i tiden man kommer eftersom siffrorna då beräknas på ett större antal frön:Slutkommentar


Resultaten av detta experiment är i stora drag desamma som efter föregående experiment: dvs att grobarheten är bättre hos frön som sjunker jämfört med frön som flyter, då de läggs i ett glas med vatten. I båda fallen var det efter 14 dagar cirka dubbelt så hög grobarhet hos chilifrön som sjunker. Skillnaden är att jag denna gång visade att resultaten tycks bli ungefär desamma om man avgränsar studien till Chinensefrön.

Odla lugnt!


[ 2 comments ] ( 3467 views )   |  permalink  |  related link


<<First <Back | 1 | 2 | 3 | Next> Last>>